Platelių UDC

Biudžetinių įstaigų Plungės r. Platelių gimnazijos ir Plungės r. Platelių universalaus daugiafunkcio centro reorganizavimas

          Reorganizavimas vykdomas įgyvendinant Nacionalinę švietimo politiką, vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. T1- 3 „Dėl sutikimo reorganizuoti ir pertvarkyti biudžetines įstaigas“.

         Pagrindinis reorganizavimo tikslas – kurti optimalų švietimo įstaigų tinklą, užtikrinant racionalų ugdymui skirtų lėšų panaudojimą.

          Platelių universalus daugiafunkcis centras reorganizuojamas prijungimo prie Platelių gimnazijos būdu. Prijungus Platelių gimnazijoje bus vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo ir akredituota vidurinio ugdymo programos bei vaikų ir suaugusiųjų neformalus švietimas.

          Iki 2020 m. kovo 6 d. teisės aktų nustatyta tvarka Platelių UDC ir Platelių gimnazijos direktoriai teikia Plungės rajono savivaldybės tarybai tvirtinimui Platelių UDC ir Platelių gimnazijos Reorganizavimo sąlygų aprašą, kurį per 5 dienas nuo patvirtinimo įstaigų vadovai paskelbs viešai ir pateiks valstybės įmonei Juridinių asmenų registrui.